“حکايت سياست و سرزمين”

فارسی گزینه گویی

ترسي است بي نظير
هنگامي که سياست
مي فروشد شهر را به پيچ و خم هاي تکرار
هر بار چرخشي از سياست به سياه؛
گردشي ديگر اين بار
سياهه به سياهچال
سياه دان
****
حکايت سياست وسرزمين همين بوده است
آفتاب گردانی که به خورشید رو نمي کند
بيراهه ي تلخي که ما همچنان مي رويم
امتدادي که به نقشه های غریبه می رسد و
بادهای تاریک، که همچنان، از تاریخ می وزند؛
تقویم بیماری های سرزمين مادری را
تند تند ورق مي زنند
تند تند به فراموشي بند مي زنند و
بند بند به تباهي می زنند گره؛
حکايت سياست وسرزمين همين بوده است….

Related posts

لازم نیست به کسی اسلحه بدهی

بهزاد خوشحالی

چگونه رسانه های اجتماعی بر یک جامعه دموکراتیک تاثیر می گذارند؟ 

به سوی ناسیونالیسم دمکراتیک

بهزاد خوشحالی

خلق یک خط گذر برای آینده

بهزاد خوشحالی

آينده ی خاورميانه، دمكراسی منطقه ای و كردستان (يک مقاله ی مهم)

بهزاد خوشحالی

ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺮاﯼ رژﻳﻢ جمهوری اسلامی درﻣﻨﻄﻘﻪ و اتخاذ یک استرات‍زی نوين

بهزاد خوشحالی

خط سوم (بخش پايانی نيست تازه ابتدای راه يک ملت است)

بهزاد خوشحالی

فکر آزادی، خالی از کلی گويی‌هاست

بهزاد خوشحالی

به جای آنکه دوست داشته باشیم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید