خواب واگیر

خواب واگیر
امان از این خواب واگیر!
رباینده ی اندیشه
بی معنا کننده ی زندگی
کشنده ی روان…. و
تاب خوردن در گاهواره ی نادانی …
****
چه کاره بوده ام؟ هیچ
چه اندیشیده ام؟ هیچ
چه کرده ام؟ هیچ
هیچ! هیچ! هیچ!
من در بیداری نیز خفته ام
من در بیداری نیز خفته ام
امان از این خواب واگیر!
امان از این خواب واگیر!
(ب.خ)

پيش داوری‌های عجولانه چرا؟

بهزاد خوشحالی

ایدئولوژی، “قفس آهنین” اندیشه‌ی آزاد است

بهزاد خوشحالی

مقاومت در برابر “حقیقت”

بهزاد خوشحالی

هويت‌ها مرزها را می‌سازند نه مرزها هويت‌ها را

بهزاد خوشحالی

در آسمان زندگی

بهزاد خوشحالی

برنامه ریزی اقدام (يک نمونه برای تدوين مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال و غلبه بر بحران در مواجهه با ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي)

بهزاد خوشحالی

آن زن

بهزاد خوشحالی

مشروعیت و مشروعیت سیاسی

بهزاد خوشحالی

انديشه‌ای برای معنا بخشی به هستی و چيستی ملت كرد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید