Image default

درآمدی بر سروری ملی

درآمدی بر سروری ملی
نخست: یک نگاه کوتاه به تاریخ مدرن نشان می دهد که بین حاکمیت مردمی و افزایش و گسترش ناسیونالیسم رابطه مهمی وجود دارد.
تقریبا هر رویداد برجسته ای در تاریخ حاکمیت مردمی- از انقلاب شکوهمند سال 1688، جنگ های استقلال آمریکای شمالی و جنوبی، انقلاب بزرگ فرانسه در سال 1789 و “بهار مردم” در سال 1848 تا فروپاشی اروپا، امپراتوری های استعماری و امپراطوری های شوروی در قرن بیستم، در طول تاریخ، سهم بزرگی از ناسیونالیسم را با خود و در خود داشته اند.
دو: حاکمیت مردمی، بدون ناسیونالیسم، امکان پذیر نیست. اگرچه تعهدات به حاکمیت مردمی، معمولا پیش از ظهور ناسیونالیسم پیش آمده است اما در همین دوران نیز عنصر وفاداری ملی و تضمین های سیاسی در پیوند با آن، به حاکمیت مردمی منجر شده است. در واقع، درک حامعه ی سیاسی و حاکمیت مردمی، بدون در نطر گرفتن نقش ناسیونالیسم و یا وفاداری ملی به عنوان مولفه ی پیشینی، غیرممکن می نماید.
سه: تعریف حاکمیت ملی ساده است: قدرت را با مردم به اشتراک بگذارید، و آنها را آزاد بگذارید تا ملت بودن خود را حفظ کنند.
دو تعبیر در این دو جمله وجود دارد:
یکی آنکه دولت دمکراتیزه ملزم است که ملت را به رسمیت بشناسد و دودیگر آنکه هنگامی که شما زندگی مردم را به زندگی سیاسی تبدیل می کنید آنها در صف ملی به حرکت درمی آیند و با زبان خود، خاطرات تاریخی، و آداب و رسوم، عقاید و تعهدات خود را حمل می کنند.
چهار: احساس جامعه ی ملی به زندگی سیاسی، و سیاسی کردن وفاداری ملی، که در ناسیونالیسم تبلور پیدا می کند چیزی بیش از دمکراتیزاسیون می خواهد:
یک نظم سیاسی مبتنی بر حاکمیت ملی-مردمی. در واقع، دمکراتیزه شدن، نقطه ی شروع و حاکمیت،غایت است. رضایت از استقرار و مسوولیت مقامات دولتی، انتخاب کارکنان و تصویب سیاست های خاص، در مرحله ی بعدی قرار دارند.
پنج: سروری ملی، به معنای رابطه ی دوطرفه ی “ملی کردن درک ما از سیاست و سیاسی کردن درک ما از ملت و تبیین یک درک قابل قبول از همبستگی این دو است. همچنین به معنای درهم آمیختن تصاویر جامعه، ملت و مردم در ذهن ما نیز هست.
برای مطالعه ی بیشتر: رجوع کنید به:
J. Franklin, John Locke and the Theory of Sovereignty

خاستگاه کوردها (6)

دابەزینی قورسایی چەمکێکی دیکە و پیویستییەکی خێرا

بهزاد خوشحالی

نگرانی‌ها برای چیست؟

بهزاد خوشحالی

برای كردها، آزادی بالاتر از هر چيزی است

بهزاد خوشحالی

تورکیاو تێپەڕین بۆ قۆناغی شۆوینیزم؛ شۆوینیزمی ڕفاه

ترس از “سقوط” برای جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

“انقلاب آبی”، انقلاب مطالبات مردم کوردستان هم است

بهزاد خوشحالی

چارچوب اخلاقی و ارتباط آن با هویت ملی، ملی گرایی و انسان ملی

پ.ک.ک و پارتی، دام ها و سرشکست ها

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید