Image default

درآمدی بر ویژگی های شخصیتی و درک رفتار سیاسی

درآمدی بر ویژگی های شخصیتی و درک رفتار سیاسی
یک: بررسی شخصیت از طریق توجه همزمان به شکل و کارکرد، بیشترین نتیجه را به دست می دهد.
دو: شاید نتوان شخصیت را به طور مستقیم مشاهده کرد اما نشانه هایی وجود دارند که از طریق آن می توان به شخصیت پی برد.
سه: الگوهای رفتاری مشابهی وجود دارند که عناصر شخصیت را روشن می کنند.
چهار: ترکیب چند عامل و تجزیه و تحلیل آنها ددر یک فرد، تا اندازه ای بسیار می تواند به آشکار شدن اعتقادات اصلی، ارزش ها و احساسات منجر شود.
پنج: ویژگی های شخصیتی با گذشت زمان، ثبات فوق العاده ای نشان می دهند و با این کار، به گرایش های مداوم در رفتار سیاسی کمک می کنند.
شش: شرایط متفاوت، ممکن است در رفتارهای انسان تاثیر بگذارند اما الگوهای رفتاری تقریبا ثابت هستند.
هفت: در برخی موارد، تاثیرات شخصیت بر رفتار سیاسی در تعامل با نیروهای موقعیتی پدیدار می شود.
هشت: خصوصیات، ارزش ها و اهداف یک انسان، به یک ساختار چند وجهی و ماندگار درونی- روانی اشاره دارد.
نه: صفت، کوجودی دائمی است که از درون و بیرون، محو نمی شود؛ صفات، خصوصیات اصلی پایدار هستند.
****
بررسی رفتارهای شخصیتی از طریق کردارهای سیاسی، بیشتر در مورد مدیران سیاسی و رهبران، توسعه یافته است. در این حوزه می توان با بررسی رفتارهای سیاسی کنشگران و رهبران سیاسی، به شخصیت درونی آنها، گذشته، و اعماق آنها پی برد.
تجزیه و تحلیل شخصیت رییس جمهور آمریکا که فرمان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاگی را صادر کرد نشان داد که این شخص، به دلیل وجود یک مادر متعصب مسیحی و یک پدر لاابالی، به شدت رویا پرداز بوده و در کودکی، به شدت خودارضایی می کرده است.
منبع:
Personality & Political Behavior

they are devils of fellows

برنامه ی ریزی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، ضرورت تغییر رویکرد به “مدیریت تعارض سازمانی”

در رویارویی با سخت کیشی ایدئولوژیک، از چه مکانیسم هایی باید استفاده کرد؟

بهزاد خوشحالی

آيا از ميان دو راه، يکی را بايد انتخاب کرد؟!

بهزاد خوشحالی

انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

زمان خیزش ملت های خاورمیانه، از مدت ها پیش آغاز شده بود

بهزاد خوشحالی

چگونه انسان ایرانی برای خیزش در بستره‌ی جغرافیایی ایران مهیا می‌شود

بهزاد خوشحالی

(سند وزارت خارجه ی بریتانیا)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید