درآمدی بر ویژگی های شخصیتی و درک رفتار سیاسی

Image default
تحلیل دیدگاه گزیده
درآمدی بر ویژگی های شخصیتی و درک رفتار سیاسی
یک: بررسی شخصیت از طریق توجه همزمان به شکل و کارکرد، بیشترین نتیجه را به دست می دهد.
دو: شاید نتوان شخصیت را به طور مستقیم مشاهده کرد اما نشانه هایی وجود دارند که از طریق آن می توان به شخصیت پی برد.
سه: الگوهای رفتاری مشابهی وجود دارند که عناصر شخصیت را روشن می کنند.
چهار: ترکیب چند عامل و تجزیه و تحلیل آنها ددر یک فرد، تا اندازه ای بسیار می تواند به آشکار شدن اعتقادات اصلی، ارزش ها و احساسات منجر شود.
پنج: ویژگی های شخصیتی با گذشت زمان، ثبات فوق العاده ای نشان می دهند و با این کار، به گرایش های مداوم در رفتار سیاسی کمک می کنند.
شش: شرایط متفاوت، ممکن است در رفتارهای انسان تاثیر بگذارند اما الگوهای رفتاری تقریبا ثابت هستند.
هفت: در برخی موارد، تاثیرات شخصیت بر رفتار سیاسی در تعامل با نیروهای موقعیتی پدیدار می شود.
هشت: خصوصیات، ارزش ها و اهداف یک انسان، به یک ساختار چند وجهی و ماندگار درونی- روانی اشاره دارد.
نه: صفت، کوجودی دائمی است که از درون و بیرون، محو نمی شود؛ صفات، خصوصیات اصلی پایدار هستند.
****
بررسی رفتارهای شخصیتی از طریق کردارهای سیاسی، بیشتر در مورد مدیران سیاسی و رهبران، توسعه یافته است. در این حوزه می توان با بررسی رفتارهای سیاسی کنشگران و رهبران سیاسی، به شخصیت درونی آنها، گذشته، و اعماق آنها پی برد.
تجزیه و تحلیل شخصیت رییس جمهور آمریکا که فرمان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاگی را صادر کرد نشان داد که این شخص، به دلیل وجود یک مادر متعصب مسیحی و یک پدر لاابالی، به شدت رویا پرداز بوده و در کودکی، به شدت خودارضایی می کرده است.
منبع:
Personality & Political Behavior

Related posts

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل- بخش چهارم

بهزاد خوشحالی

آیا “اراده‌ی واقعی” برای “اتحاد مجدد” وجود دارد

بهزاد خوشحالی

روانشناسی دیکتاتورها و دیکتاتوری

دیدگاه خود را بنویسید