Image default

درباره ی مدل پنج عاملی

درباره ی مدل پنج عاملی
بر اساس بررسی شخصیت و نتیجه گیری از رفتار سیاسی با استفاده از مدل پنج عاملی، تقریبا ١٨٠٠٠ صفت در طول هفتادوپنج سال گذشته درباره ی رهبران شناسایی شده است. مدل پنج عاملی، یک مدل پیشگام برای بررسی شخصیت از طریق رفتار سیاسی است و پیروان آن بر این باور هستند که جستجو در شخصیت بر اساس رفتار سیاسی با استفاده از Big ، ما را به این ایده آل، بسیار نزدیک کزده است : “با چنین داده هایی می توان تعیین کرد دیگران ما را می بینند به همان اندازه که ما خودمان را می بینیم”. مدل پنج عاملی یا Big 5 انسان ها را در پنج گروه بخش بندی می کند:
تجربه گرا،
وظیفه شناس،
برون گرا،
سازگار،
ثبات عاطفی
تجربه گرا (openness exprience)
انسانهایی هستند که در مورد تجربه های درونی و دنیای پیرامون کنجکاو بوده و زندگی سرشار از تجربه دارند. این افراد به دنبال لذت بردن از نظریه های جدید و ارزشهای غیرمتعارف هستند و در مقایسه با افراد بسته احساسات مثبت و منفی فراوانی دارند. این افراد معمولا افراد خلاقی هستند و تفکر واگرا دارند.
وظیفه شناس (conscientiousness)
وظیفه شناسی به معنی کنترل تمایلات و داشتن برنامه و طرح در رفتار برای رسیدن به اهداف است. این افراد هدف ها و خواسته های قوی و از پیش تعیین شده دارند و دقیق، قابل اعتماد و وقت شناس هستند.
برون گرا (extraversion)
اجتماعی، قاطع، فعال، حراف، اهل گفتگو و دوستدار دیگران هستند. به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها علاقه داشته هیجان و تحرک را دوست دارند و به موفقیت در آینده امیدوارند.
سازگار(Agreeableness)
این شاخص بر گرایشهای ارتباط بین فردی تاکید دارد. فرد سازگار نوع دوست است، با دیگران احساس همدردی می کند، مشتاق به کمک به مردم است و بر این باور است که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند.
ثبات عاطفی (emotional stability)
افرادی که ثبات عاطفی بالا دارند به لحاظ عاطفی دارای ثبات  بوده و معمولاً آرام ، معتدل و راحت هستند و قادرند که با موقعیت های استرس زا بدون آشفتگی یا هیاهو روبرو شوند . در مقابل، افراد با نمره بالا در مواجهه با شرایط پر فشار، ساده تر عواطف منفی مانند ترس ، غم ، دستپاچگی ، عصبانیت ، احساس گناه و نفرت را تجربه می کنند. این افراد مستعد داشتن عقاید غیر منطقی هستند و خیلی ضعیف تر از دیگران با استرس کنار می آیند.
پ.ن: مدل پنج عاملی در سایر تجزیه و تحلیل های روانی نیز کاربرد داشته است
منبع: Personality & Political Behavior

سقراط و قاضی محمد در پیشگاه تاریخ (از “شهید فلسفه” تا “شهید دمکراسی”)

بهزاد خوشحالی

ترس در نظام تمامیت خواه

بهزاد خوشحالی

شاید این بار، کمپین “خانه ات را بر سرت ویران می کنم” باشد

بهزاد خوشحالی

دفاع مشروع یا تروریسم (بخش دوم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم جعل -بنیاد ایرانی

بهزاد خوشحالی

مقدمه ای برای ورود به “نظریه ی نبرد نامتقارن”

بهزاد خوشحالی

“هويت” از منظر “ناسیونالیسم قومی” و “ناسیونالیسم مدنی”

بهزاد خوشحالی

مدل “جنبش های بی سر” یک مدل جدید از مبارزه است

سەرچاوەکانی سەربەخۆییخوازی