دربارەی پسا تمامیت خواهی

Image default
گزیده یادداشت

دربارەی پسا تمامیت خواهی
یک: در پسا تمامیت خواهی، یک سیستم سیاسی، مردم را همدست ستم و تجاوز خود می کند و مردم، قادر بە زندگی در دروغ می شوند. توتالیتاریانیسم، سخن گفتن از تمامیت سیاسی یک سیستم و پساتوتالیتاریانیسم، تمامیت اجتماعی همان سیستم در یک مدار بالاتر و جدیدتر است.
دو: از نگاه تحلیلگران پسا تمامیت خواهی، اصلاحات به عنوان تغییراتی در نظر گرفته شده است که آگاهانه و تعمدانه، توسط مقامات سیاسی و اجتماعی یک نظام تمامیت خواه، ابداع شده است.
سە: یکی از نتایج مهم پسا تمامیت خواهی، ایجاد تفاوت های معنادار میان کنشگران سیاسی و مدنی و تبدیل آنها به تناقضات عمیق به گونه ای است که مانع تحکیم مخالفان در یک بستر مشترک با هدف تغییر نظم مستقر موجود می شود.
چهار: پسا تمامیت خواه همچنین با تولید مداوم تهدیدهایی که موجودیت ملت را تهدید می کنند آن را به یک “هیستری جمعی” تبدیل می کند.
پنج: پروژه های تولید رهبر آهنین، هدایت توسط ایمان کور و غیر منطقی، بازگرداندن خلوص ایدئولوژیک و…. از ابزارهای این “تمامیت خواهی سبک” است.
شش: این نوع تمامیت خواهی، مانند سلف سیاسی خود، متعصب، لجوج، و ستمکار نیست، و کسانی را که با اصول، مشکل دارند تحمل می کند.
هفت: پسا تمامیت خواه، یک مکانیسم روانی بسیار نیرومند به کار می باد و آن، بردن انسان تحت سیستم به سوی خیانت کردن به انتظارات خودش است.
هنگامی که یک انسان، به انتظارات خودش خیانت می کند به پایان هم رسیده است و مطیع نگاه داشتن و انقیاد او پس از آن، چندان کار سختی نخواهد بود….
برای اگاهی بیشتر: ر.ک بە:
flagg taylor، post-totaliarianism
همچنین: واسلاو هاول را بخوانید
نیز: J.R. Thompson, Totalitarianism and Post- Totalitarianism

Related posts

فرار از آزادی (شخصیت) ایرانی

بهزاد خوشحالی

هویت

ناسیونالیسم و مارکسیسم -بخش سوم

ناسیونالیسم الکترونیک(enationalism) یا ناسیونالیسم تکنولوژی اطلاعات(ITnationalism)

بهزاد خوشحالی

“سیاست، هنر غیر ممکن‌ها است”

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

آیا ما نيز گمان می كنيم از آنچه هستيم بزرگتريم؟

بهزاد خوشحالی

سرزنش برای من و نه برای تو: حساسیت وضعیت و مسوولیت اخلاقی؛ نظریە اخلاقی و عمل اخلاقی

بهزاد خوشحالی

لورها و کوردها، دو روی یک سکه

دیدگاه خود را بنویسید