Image default

روانشناسی خودمانی

روانشناسی خودمانی
چرا رویای مشترک نداریم
برای بسیاری از ما آزادی سرزمین مان هرگز اولویت نخست نبوده است.
با خودمان روراست باشیم.
کثیری از ما، از تحت سلطه بودن احساس خفه گی نکرده ایم.
به خودمان دروغ نگوییم.
و خیلی از ما هرگز عاشقانه به میدان نیامده ایم.
به خودمان راست بگوییم.
به همین خاطر
همچنان دایره بودن خود را دور می زنیم.
از همین روست که
رویای مشترکی هم نداریم و
آرزوهای مان “اینجا و اکنونی” است.
بی دروپیکری ما از بی عشقی ماست.
ما به زهر “خود پرستی” هم آلوده هستیم….

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش دوازدهم)

بهزاد خوشحالی

نابودی جمهوری اسلامی با چه مکانیسم هایی امکان پذیر خواهد شد؟

بهزاد خوشحالی

یادداشت

بهزاد خوشحالی

علم بهتر است یا ثروت….

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و تصویر سازی

بهزاد خوشحالی

آری اين چنين بود (و شايد همچنان هست) برادر….

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و روشنفکران در ملت بدون دولت- بخش سوم

کورد و میراث شوم

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی جمهوری اسلامی و اقدام مدنی (بخش دوم و پایانی)

بهزاد خوشحالی