روانشناسی کورد ایرانی بودن

Image default
دیدگاه گزیده یادداشت

روانشناسی کورد ایرانی بودن
“کورد ایرانی بودن”، یک “اختلال هویت متمایز” است بە ترتیبی کە سبب می شود افراد بە لحاظ روحی- روانی، بین شخصیت های مختلف، جابجا شوند.
این اختلال موجب می شود افرار، سرانجام گرایش به چیزهایی را که “خود” می نامیم از دست بدهند؛ “خود”ی که در رابطه ی مستقیم با “هویت” قرار دارد. بدین ترتیب، هویت، شکسته و تکه تکه می شود و انسان، به بازیگری تبدیل خواهد شد که در موضوع هویت، حالت ایستایی و پایدار خود را از دست خواهد داد، شخصیت یکپارچه جعل خواهد شد و با انتقال آن از نسل مادران و پدران به فرزندان، در ادامه به شکل گیری آسیب های رشد اولیه نیز تبدیل خواهد گشت.
نسلی که به وجود می آید با آگاهی از هویت های ناخودآگاه درونی خود، پس از سرگردانی اولیه، یک تغییر فاجعه آمیز روانی را درک می کند و خاطرات، رفتارها و نگرش های او یا تسلیم وضعیت موجود و شکل گیری شخصیت دوگانه خواهد شد و به سازگاری توام با بروز سازوکارهای روانی تن خواهد داد یا آنکه وارد مرحله ی “هویت جدا کننده” شده و درگیر یک جدال تمام عیار درونی خواهد شد.
بدیهی ترین ویژگی سازگاری، تن دادن به بازی دوگانه با دورویی، سو استفاده، بندبازی و “بازی دوسر هویت”، و مشخص ترین ویژگی هویت جدا کننده، جدال دائمی و تاثیرات وحشتناک عاطفی، روانی، و جسمی است.
بدون وجود یکپارچه ی احساس خویشتن که دلبستگی و ثبات به وجود می آورد هویت دوگانه -کورد ایرانی- سبب “تغییر احساس اخلاقی” و تولید “شخص دیگری” خواهد شد که مهمترین و ویرانگرترین نتیجه ی آن، “جدال ابدی درونی” است که به طور همزمان، از ابتدای زندگی در مرحله ی رشد تا پایان، بر درک اجتماعی و تجربیات شخصی “خود” از اهداف اجتماعی تاثیر می گذارد.
“کورد ایرانی بودن” به لحاظ روانشناختیک -روانشناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی – به ویژه، یک فاجعه است….

Related posts

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

می‌آموزند كه فرمان‌بردار و مطيع باشند

بهزاد خوشحالی

چرا حرکت ما به سوی آینده گم شده است؟

بهزاد خوشحالی

“پێویستی کتێبی سەرەتایی زمانی کوردی بۆ ڕۆژهەڵات” – ضرورت چاپ و توزيع کتاب آموزش زبان کردی برای نوآموزان کردستان (ايران)

بهزاد خوشحالی

“حق” با “مسوولیت”، همبسته است

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و روشنفکران در ملت بدون دولت- بخش سوم

پيشنهاد تشكيل ارتش سابيري كردستان(ePishmerga Force)

بهزاد خوشحالی

مردم ایران سرانجام، این”حبس بزرگ” را با “آزادی بزرگ” جایگزین خواهند نمود

بهزاد خوشحالی

هەڵە نەکەن؛ ڕێی ڕۆژهەڵات بە باشوور و باکووردا تێناپەڕێت

دیدگاه خود را بنویسید