Image default

ساختن ترس، از ساختن دیوار آسان تر است

ساختن ترس، از ساختن دیوار آسان تر است
آسان تر است، هزینه ی کمتری دارد، دامنه ی آن وسیع تر است، منجر به هراس اجتماعی می شود، فیزیکی نیست، ذهنی است، به تمکین می انجامد، زمینه ی زورگویی را ایجاد می کند، عادت کردن به ترس را نهادینه می کند، مردم را زمینگیر می کند، توجیه های غیرمنطقی برای انکار ترس ایجاد می کند، محافظه کاری، خودسانسوری و فریب به وجود می آورد، و در نهایت، جامعه را به نابودی می کشاند.
****
تمامیت خواه، همواره تلاش می کند ترس های جدید هم بیافریند و فضای ذهنی مردم را کاملا اشغال کند؛ او حتی ترس را هم آموزش می دهد و همواره در تلاش برای نمایش آن است.
نهادیبنه شدن فضای ترس همچنین سبب می شود تمامی رفتارهای جامعه از نورم عادی خارج و ناهنجاری های گوناگون در چامعه ظهور و بروز پیدا کند.
در مورد نازیسم و نتایج و چگونگی غلبه ی ترس بر جامعه گفته می شود که دستگاه امنیت، در ابتدا با چندین مامور، به خانه ها می رفتند و یک نفر را بازداشت می کردند، در مرحله ی بعد، تنها یک مامور اقدام به بازداشت یک دگر اندیش می کرد و در واپسین مرحله یعنی غلبه ی کامل ترس بر جامعه و تثبیت خوف اجتماعی، یک مامور به تنهایی، چندین نفر را بازداشت می کرد.
****
اکنون دیگر ترس مردم فروریخته است، مردم به خیابان ها می آیند، فریاد می زنند، اعتراض می کنند، اعتصاب سراسری می کنند، از اعدام و بمب و موشک نمی ترسند و روحیه ی غریزی تهاجم و غرور را بازیافته اند. خوف اجتماعی نیز به سوی درهم شکستن نهایی خیز برداشته است.
در شرایط غلبه بر ترس نیز جریان های سیاسی و احزاب نیز اختلاف سلیقه ها و حتی اختلاف فکرها نیز از بین می رود و روحیه ی اتحاد، به همه چیز سرایت می کند.
یکی از مهمترین برنامه ها در عرصه ی آموزش، تبلیغات و رسانه در دوران کنونی، باید حول محور “ترس زدایی کامل از جامعه” باشد.
نکته ی دیگری که باید به شدت مراقب آن بود تولید انواع دیگر ترس در جامعه توسط تمامیت خواه است که مقابله و خنثی سازی مداوم و فوری آن، از ضرورت های اصلی است…..
برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به منابع “روانشناسی اجتماعی ترس”

انسان انبوهی از فرداها را …

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و روشنفکران در ملت بدون دولت- بخش پنجم

بردگی ارادی و روشنفكر

بهزاد خوشحالی

آنچه شطرنج در زندگی و مبارزە به من می آموزد

بهزاد خوشحالی

به جرم “کرد بودن” متهم هستی حتی اگر عکس آن ثابت شود

بهزاد خوشحالی

تنش ها دومینو وار پیش می روند

آیا اپوزیسیون کنونی ایران نماینده یک جنبش خوب است

بهزاد خوشحالی

درباره همبستگی منفی دلبستگی شدید به گروه ملی با وابستگی به کشورایران

بهزاد خوشحالی

جهان مجازی، جهان واقعی، تعامل دو جهانی، ملت بدون دولت، استقلال