Image default

سیر تحول مفهوم رهبری 

سیر تحول مفهوم رهبری
دهه ی 20: رهبری، توانایی تحمیل اراده ی رهبران، با هدف اطاعت، احترام، وفاداری و همکاری پیروان است.
دهه ی 30: رهبری، یک فرایند است که فعالیت های بسیاری را سازماندهی می کند تا پیروان، به یک جهت خاص حرکت کنند.
دهه ی 40: رهبری، نتیجه ی توانایی متقاعد کردن یا جهت دهی به انسان ها منتزع از قدرت یا پرستیژ است که به دلیل موقعیت سازمانی به وجود می آید.
دهه ی 50: رهبری، همان چیزی است که رهبران در گروه انجام می دهند. قدرت رهبر، توانایی است که دیگر اعضای گروه به او بخشیده اند.
دهه ی 60: رهبری، مجموعه اقداماتی است که محصول نفوذ یک فرد در یک مسیر مشترک است.
دهه ی 70: رهبری در عبارتی با عنوان “تاثیرات در اختیار” تعریف می شود. تاثیرات در اختیار، اشاره می کند به رفتارهای ویژه ی یک رهبر که از یک شخص به شخص دیگر متفاوت است.
دهه ی 80: صرفنظر از پیچیدگی های مربوط به مطالعه ی رهبری، معنای آن نسبتا ساده است. رهبری به معنای الهام بخشیدن به دیگران برای انجام برخی اقدامات هدفمند است که توسط رهبر تعیین شده است.
دهه ی 90: رهبری یک رابطه ی نفوذ بین رهبران و پیروان است که تعامل متقابل، به منظور تغییر واقعی، آنها را به هم گره می زند.
دقت کنید که در دهه ی بیست، رهبر، خواست های خود را بر پیروانش، “تحمیل” می کند؛ در دهه ی چهل، پیروان را “قانع” می کند؛ دهه ی شصت، با “نفوذ” در آنها، اهداف خود را دنبال می کند؛ و در دهه ی نود، رهبران و پیروان، بر یکدیگر “تاثیر متقابل” می گذارند.
پرسش مهم همچنان باقی است: رهبری خوب کدام است؟
رهبری اخلاق مدار، رهبری متخصص، رهبری تاثیرگذار، رهبری بانفوذ، رهبری الهام بخش یا….
منبع: The Ethics of Leadership, Joanne.B. Ciulla, University of Richmond, 2003

حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، ضرورت تغییر رویکرد به “مدیریت تعارض سازمانی”

روزی که همه چیز، درست، سرجای خودش قرار داشت

بهزاد خوشحالی

کودتای نافرجام ترکیه و چند نکته

بهزاد خوشحالی

“تو نمی‌توانی به اراده دیگران زندگی کنی، باید خودت تصمیم بگیری”

بهزاد خوشحالی

ناسیۆناڵیسمی کوردیی و دیاسپۆڕای کورد

بهزاد خوشحالی

رهایی

بهزاد خوشحالی

پلانێکی نەرم بۆ شکاندنی تابۆیەکی پیرۆز

بهزاد خوشحالی

“نگاه روژهه‌لاتی” در عین احترام به “ارزش‌های کردستان محور”

بهزاد خوشحالی

خاطره‌ای از قوه‌ی قضاييه‌ی جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید