سیستم ضدسیستم

Image default
گزیده یادداشت
سیستم ضدسیستم
وجه ضدسیستم بودن یک سیستم تمامیت خواه، از مهمترین ویژگی های آن است به دلیل آنکه
نامتعارف است
دشمنان بسیاری دارد
دشمن سازی می کند
در واقع می توان گفت تمامیت خواهی یک “سیستم ضدسیستم” است.
یک سیستم ضدسیستم، از شروع تا پایان، نیازمند نابودی تمام سیستم هایی است که در برابر آن شکل می گیرند، نیازمند نابودی تمام استعدادهای سیستم ساز است و نیازمند تکامل مداوم در امر نابودی سیستم ها است.
سیستم ضدسیستم، همواره دارای چندین پلان (از A تا H ) در زمان های گوناگون برای نابودی سیستم های در حال تکوین و یا استعدادهای تشکیل آن است.
یکی از ویژگی های دیگر سیستم ضدسیستم، تقدم زمانی است به این معناکه به دلیل مطالعه ی پلان های گوناگون، دستکم یک دوره ی زمانی از سیستم سازان جلوتر است و می تواند در زمان مقتضی، با اجرای پلان درخور، سیستم ها را نابود کند.
چه باید کرد؟
بازی خوانی
بازی خوانی از مهمترین و نخستین مولفه های غلبه بر سیستم ضدسیستم است. سیستم ها باید همواره بازی خوانی را در رویارویی با سیستم ضدسیستم در اولویت قرار دهند تا بتوانند تاخیر زمانی خود را در مواجهه با آن جبران کنند.
بسته گذاری
بسته گذاری به این معنا است که سیستم ها باید همیشه باید چندین گزینه را در یک زمان شناسایی، تحلیل، بارگذاری و عملیاتی کنند تا بتوانند در مسیر پلان گذاری شده ی چندگانه ی سیستم ضدسیستم، اختلال ایجاد و ذهن آن را از مسیر خطی منحرف کنند.
بدیهی است که با ذهن خطی به هیچ عنوان نمی توان با یک سیستم ضدسیستم مقابله کرد و یا آن را از حرک انداخت
پیش نگری
اگر در ساده ترین تعریف، پیش نگری به تمامی فرایند حسی و ذهنی آفرینش گفته شود هم باید فرایند را شناخت و هم به آفرینش پرداخت. در مواجهه با یک سیستم ضدسیستم، هرگاه فاقد شناخت دقیق از فرایند باشیم و اگر در واپسین مرحله، فرایند به آفرینش گره زده نشود در برابر ضدسیستم، کاری از پیش برده نخواهد شد.

Related posts

خاورمیانه، به سوی “جنگ همه علیه همه”….

بهزاد خوشحالی

کودتای نافرجام ترکیه و چند نکته

بهزاد خوشحالی

تهدیدهای پیش روی آمریکا در 2013 و کردستان به عنوان یکی از کانون های اصلی منازعه

بهزاد خوشحالی

یک یادداشت، چند نکته

ناسیونالیسم و مارکسیسم – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

خیانت به عنوان یک تهدید قدرتمند در میان ما باقی خواهد ماند

موسسه نظرسنجی پیو بررسی کرد – میزان محبوبیت ایران در 39 کشور جهان!

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم الکترونیک (enationalism)

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل- بخش چهارم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید