Image default

فدرالیسم نامتقارن, مکانیسم ماشە, رفراندوم

فدرالیسم نامتقارن, مکانیسم ماشە, رفراندوم
اگر احزاب کوردستانی همچنان بر فدرالیسم تاکید دارند اکنون ضرورت دارد کە این مدل، بە یک مدار بالاتر ارتقا پیدا کند:
فدرالیسم نامتقارن
فدرالیسم نامتقارن، مشتمل بر سە حوزە است:
سیاسی (با الگو گیری از کانادا، هند و اسپانیا)
مالی (با الگو پذیری از آفریقای جنوبی)
اداری (با الگو برداری از کلمبیا، جمهوری چک، فرانسە، ایتالیا و کرە جنوبی)
در حوزە سیاسی، این مقولات، ضابطەمند می شوند:
نمایندگی سیاسی در نهاد ملی
قوانین داخلی اقلیمی
ترتیبات سیاسی
سیستم انتخاباتی
مشارکت شهروندان
تصمیم گیری
شفافیت
تبصرە هایی کە بر تسهیل قوانین جاری می شوند
قدرت پذیرش قوانین و مقررات
در تمرکز زدایی سیاسی، حقوق، مسوولیت ها، ونقش ها با هدف تمرکز زدایی سیاسی، تقویت فرایندهای دمکراتیک سازی، افزایش مشارکت شهروندان از طریق دادن قدرت بیشتر بە شهروندان بە طور کامل تعریف می شوند.
در تمرکز زدایی مالی> بە تبیین و تعریف و چارچوب بندی این مسایل پرداختە می شود:
تمایز در تخصیص قدرت مالیاتی
معافیت های ویژە
کمک های ویژە مالی
قوانین مالی
اتونومی بودجە
دسترسی بە استقراض از بازارهای مالی
مباحث مربوط بە تمرکز زدایی اداری، شامل این مقولەها است:
وظایف و مسوولیت ها
مسوولیت های متمایز
انتخاب یا انصراف
توانایی ورود بە
توانایی خروج از
توانایی انعقاد قراردادها در سطح و حجم
سازگاری نورم ها
آموزش موسسات وابستە بە شهرداری ها
نظارت
نکتە بسیار مهم در فدرالیسم نامتقارن، مکانیسم ماشە است در قالب “استفادە از رفراندوم”.
هرگاە سیستم نتواند بە دلیل ناتوانی، مسوولیت های خود را عملی کند یا بخواهد از انجام مسوولیت های خود سرباز زند یا آنکە از سازوکارهایی برای تمرکز بیشتر استفادە کند مکانیسم ماشە فعال خواهد شد و ملت ها حق خواهند داشت در چارچوب خود، اقدم بە برگزاری رفراندوم استقلال کنند.
مکانیسم ماشە در قالب استفادە از رفراندوم، تضمین کنندە تداوم دمکراسی، ضمانت اجرای قوانین و پرهیز از افزونخواهی سیستمی است کە بنا بر تجربیات تاریخی، همیشە میل بە تمرکزگرایی و استبداد و دیکتاژوری و تمامیت خواهی را در وجود خود انباشتە و عملیاتی نمودە است.
پ.ن: نویسندە همچنان بر این باور است کە هیج راه حل منصفانەای برای باقی ماندن کوردها در چارچوب ایران باقی نماندە است و یگانە راە، استقلال ملت کورد است.
نیز بر این باورم کە ایران در مسیر فروپاشی سرزمینی قرار گرفتە است و هدف از نوشتن این سطور، تنها آگاه کردن احزاب کوردستانی در ضرورت ارتقا بە یک مدار بالاتر از سوی احزاب با برنامە فدرالیسم است.
Asymetric Federlism
use of Referendom

تکنیک‌های اقدام غیر خشونت آمیز (نافرمانی مدنی) – بخش دوم

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم جعل -بنیاد ایرانی

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

به سوی ناسیونالیسم دمکراتیک

بهزاد خوشحالی

چرا رهبری قاضی محمد برای ملت کرد، زمان و مکان نمی‌شناسد

بهزاد خوشحالی

زخمِ کاریِ این روزهای ما

بهزاد خوشحالی

آیا رژه ی جنگ آغاز شده است

ڕێبەر یان دژەقارەمان

چرا ذهنیت ایرانی نمی تواند از حقوق ملیت ها دفاع کند

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید