مغلطه ایرانشهری به نام ملت سازی

Image default
دیدگاه گزیده یادداشت

مغلطه ایرانشهری به نام ملت سازی
در حالی که ملت سازی در خاورمیانه در مرحله بازخورد، شکست خورده است باور برخی ایرانشهری ها بر آن است که فقدان ملت سازی در افغانستان، نتیجه بی ثباتی و عدم استقرار دمکراسی در این کشور است. این در حالی است که اکنون خاورمیانه در مرحله تجزیه کشورهایی قرار گرفته است که ازیکصد سال پیش، سیاست ملت سازی را – البته نوع نخست و سوم ملت سازی- به کار بسته اند و نیز نه تنها به دمکراسی در این کشورها نینجامیده است بلکه دو نمونه روشن آن یعنی ترکیه و ایران، نمادهای روشن شوونیسم و توتالیتاریسم هستند.
ملت سازی را به طور عمده به سه نوع تقسیم بندی می کنند:
ملت سازی امپراتوری یا همسان یا پیشا دمکراتیک، مبتنی بر نظام سلسله مراتبی قدرت بنیان، ذوب ملیت ها بر پایه ملت محور، مفهوم سازی بر اساس تنوع زدایی و اقلیت زدایی.
ملت سازی همگن در دوران مدرن بر پایه اصول دمکراسی، شهروندی، حاکمیت مردم، سازماندهی منطقی مدیریت، سیاست برابری همه افراد در برابر قانون و ضمانت ها در برابر وضعیت سیستم دولت های رفاه.
ملت سازی ادغام مبتنی بر حذف اقلیت های ملی و مذهبی از نهادهای فرهنگی عمومی، به تصویر کشیدن تحقیر آمیز فرهنگ های اقلیت، عدم مشارکت در سیاست و مدیریت، تبعیض و ستم بر اقلیت ها، و اکثریت قوی بر اقلیت ضعیف بر پایه قانون.
ملت سازی در خاورمیانه با نگاه به ترکیه، ایران، و افغانستان، از نوع ملت سازی یکسان و ادغام بوده است و اکنون بازگشت به هویت های ملی، بازخورد و انعکاس شکست سیاست های ملت سازی نوع اول و دوم است که در نهایت، زمینه را برای فروپاشی این مرزهای دستکرد، پیش کشیده است.
نگاه کنید به:
Joanna Pfaff-Czarnecka, Democratisation and nation-building in “divided societies”, 2017
Anderson, Benedict, 1996. Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London
Painting: Monika Dokowska

Related posts

مذاکره بە لحاظ حقوقی به چند منظور صورت می‌گیرد:

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و رسانه های اجتماعی

تداوم حرکت پیوستەی کردها در پروسەی سیاسی و قانونی ترکیه؛

بهزاد خوشحالی

کسی که تا ابد در خط دفاع بازی می‌کند هرگز پیروز نخواهد شد

بهزاد خوشحالی

ئێمه و ناوچەکانی خوارگ (کرماشان و ئيلام و لورستان و لەکستان)

بهزاد خوشحالی

می‌آموزند كه فرمان‌بردار و مطيع باشند

بهزاد خوشحالی

اگر “ماکياولی” کورد بود و برای “شاهزاده” کتاب می‌نوشت

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی کرد، ضرورت‌ها، بايسته‌ها

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل_ بخش دوم

دیدگاه خود را بنویسید