میدان نبرد مدرن

Image default
گزیده گزینه گویی

ما قطره قطره مبارزه می کنیم و مردم موج موج از دست می روند
معدنچیان
کارگران
کولبران
زنان
دانشجویان
معلمان
….
می گویند “میدان نبرد مدرن همه جاست”
یا این جمله درست نیست یا هنوز نمی دانیم چگونه مدرن باشیم
مردم دسته دسته از دست می روند و ما همچنان قطره قطره مبارزه می کنیم
چاره کجاست؟
چه باید کرد؟

Related posts

ناسیونالیسم و روشنفکران در ملت بدون دولت -بخش نخست

فصل قلم هم کم کم تمام

بهزاد خوشحالی

روزها و روياها

بهزاد خوشحالی

روزها را می شماریم و شب ها را ورق می زنیم

بهزاد خوشحالی

مراقب باشیم

بهزاد خوشحالی

شیخ عبیدالله نهری؛ سرآغاز نهضت ناسیونالیسم مدرن در کوردستان

بهزاد خوشحالی

به خود وانهادن

بهزاد خوشحالی

پسا ملت سازی و پایان “راهزن های ثابت” در خاورمیانه

بهزاد خوشحالی

روانشناسی توهم کنترل و متوهمان قدرت

دیدگاه خود را بنویسید