میدان نبرد مدرن

Image default
گزیده گزینه گویی

ما قطره قطره مبارزه می کنیم و مردم موج موج از دست می روند
معدنچیان
کارگران
کولبران
زنان
دانشجویان
معلمان
….
می گویند “میدان نبرد مدرن همه جاست”
یا این جمله درست نیست یا هنوز نمی دانیم چگونه مدرن باشیم
مردم دسته دسته از دست می روند و ما همچنان قطره قطره مبارزه می کنیم
چاره کجاست؟
چه باید کرد؟

Related posts

دو سھم سپاس – “علی بازیار”

بهزاد خوشحالی

یک گفتگوی سازنده شامل چه مراحلی است

بهزاد خوشحالی

اشرف قوانين

بهزاد خوشحالی

کوردستانی بیندیش، ڕۆژهەڵاتی عمل کن

بهزاد خوشحالی

هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

بهزاد خوشحالی

حزب دمکرات کوردستان، ورود به نقطه عطف

بهزاد خوشحالی

نامه‌ایی به: “ژوانِ” عزیزم دختر بهزاد – کاک وحید کمالی

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل-بخش اول

سرنوشت ما

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید