نگاهی به شاخص های اندازه گیری مشروعیت

Image default
دیدگاه گزیده یادداشت

نگاهی به شاخص های اندازه گیری مشروعیت
ماکس وبر، جامعه ‏شناس آلمانى، واژه ی مشروعیت نظام اجتماعى را این گونه تعریف مى‏ کند: “درجه اعتبار آن نظام در باور افرادى که در چارچوب نظام مزبور به کنش اجتماعى مى ‏پردازند.” بر این اساس، هرچه میزان “باور” به “اعتبار” یک نظام سیاسى بیشتر باشد، میزان مشروعیت نظام، اطاعت آزادانه افراد و همزبانى و هم‏ هنجارى نظام سیاسى با حکومت ‏شوندگان بیشتر خواهد بود.
پژوهشگران موسسه ی توسعه ی سیاسی آلمان، با استفاده از شش فاکتور برای اندازه گیری مشروعیت، به بررسی تجربی این عوامل و تعیین درجه ی مشروعیت در کشورهای مختلف جهان پرداخته اند:
هنجارها: مشروعیت هنجاری به ایده ها یا اصول اساسی اشاره می کند که یک نظم سیاسی در خود جای می دهد تا واجد شرایط “موجه بودن” باشد.
رویه ها: مشروعیت در رویه، بر اساس الگوهای نهادینه شده از تصمیم سازی و اجرا است.
نقش ها: مشروعیت نقش ها مبتنی بر اعتماد به نهادهای خاص است
رهبران: مشروعیت کاریزماتیک مبتنی بر اعتماد به کیفیت برتر یک رهبر سیاسی است
اولویت ها: مشروعیت مبتنی بر ارزش دادن به اولویت های خاص (مثلا امنیت) است
مضمون: مشروعیت بر اساس سیاستهای مادی و سطح عملکرد است
علاوه بر موارد گفته شده، عوامل دیگری نیز وجد دارند که از جمله ی آنها می توان به “ظرفیت انطباق با تغییر خواسته ها”، “دسترسی به تصمیم سازی سیاسی”، “فساد”، “باورهای قانونی شهروندان”، “ارائه ی خدمات عمومی”، “سیاست های اجتماعی”، “اعتماد بین فردی”، “ایدئولوژی”، “هویت”، “خشونت سیاسی”، “رعایت حقوق بشر”، “انتخابات آزاد” و “سرکوب” اشاره نمود که در این بررسی، مورد توجه قرار گرفته اند.
****
با مشاهده ی این عوامل به عنوان معیارهای اندازه گیری مشروعیت و نیز بررسی آماری فاکتورهای جنبی، و با نگاهی به آنچه در ایران کنونی می گذرد به جرات می توان ادعا کرد که جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش -صرفا بر اساس مشاهدات میدانی و تحلیل اخبار، همچنین نتایج برآمده از سیاست سازی، اجرا، و بازخورد – اکنون دارای پایین ترین اندازه ی مشروعیت و به تعبیری دیگر در مسیر پایان مشروعیت سیاسی است.
برای مطالعه ی بیشتر: رجوع کنید به:
Christian von Haldenwang, Measuring Legitimacy, Deutsches Institut fur Entwicklungspolitik, 2016

Related posts

مستندهای مجازی

بهزاد خوشحالی

آیا “تله توسیدید” جدیدی در راه است

بهزاد خوشحالی

چرا انديشه ايرانی، “حق تعيين سرنوشت” را تحمل نمی‌کند

بهزاد خوشحالی

امروز ٢٦ فروردين

بهزاد خوشحالی

زن و ناسیونالیسم

“رکود بزرگ” در تاريخ ايران

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و روشنفکران در ملت بدون دولت – بخش چهارم

دەربارەی ناسیۆنالیزم و ئایین و پرسی کورد

بیش از یک سده مبارزه برای استقلال

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید