هویت

Image default
گزیده یادداشت

یک جامعه را نمی توان ‌ بر دوش انسان هایی بنا کرد که سمفوني‌ آزادی خود را در مرگ طبیعی دشمنان آزادی مي‌جويد.
اندکی شفاف تر بگویم:
با “هویت متلاشی شده”، “هویت شکل نگرفته”، “شخصیت خودشیفته”، “شخصیت پرخاش گر”، “شخصیت خودمحور”، “شخصیت هیجان خواه”، “شخصیت متعصب” و….نمی شود به رهایی رسید.
پای بر زمین کوبیدن و چنگ بر آسمان زدن، مشکل را حل نخواهد کرد….

Related posts

آب خواهیم شد

بهزاد خوشحالی

“من دستجمعی” یا “ما”؟

بهزاد خوشحالی

“فضیلت کورد”، “رذالت ایرانی-اسلامی”

خیسِ سوم …!

بهزاد خوشحالی

نامه ای به رزم آور، برادر بزرگوارم کاک رضا کعبی

بهزاد خوشحالی

دیپلماسی به مثابه ابزاری برای حکومت داری خوب

بهزاد خوشحالی

حزب و پدیده ی “حباب خودپسندانه”

ایران، هویت فروپاشیده، انسجام در حال فروپاشی

درآمدی بر ویژگی های شخصیتی و درک رفتار سیاسی

دیدگاه خود را بنویسید