“هیچ قطعیتی، شعور را تربیت نخواهد کرد”

فارسی یادداشت

دوست داشتن و دشمن داشتن این و آن، با ما چه کرده است؟
وزن، بار و اهمیت رویدادها را نمی دانیم؛
یک احتمال یک درصدی را عاملی برای یک رویداد با احتمال بسیار می بینیم؛
داوری ها، ارزش ها و جهت گیری های ما دچار اشکال شده است؛
بدون آگاهی از تقاضاهای اخلاقی و وجودی قلمروی زندگی، بدان ها پاسخ می دهیم؛
میل به تغییر هم نداریم….
****
از قطعیت ها باید گذشت
هیچ قطعیتی، شعور را تربیت نخواهد کرد….

Related posts

پس از گزينش نامزدهای رياست جمهوری (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

چرا کليدها…

بهزاد خوشحالی

“ما” کجا ایستاده ایم؟….

بهزاد خوشحالی

منو فارسی، قند پارسی، نمود فارشیسم

سیستم ضدسیستم

مافی دیاریكرانی چاره‌نووس و باوه‌ڕ به‌ نه‌ته‌وه‌ بوونی كورد

بهزاد خوشحالی

کردستان

توهم امر مطلق

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید