پوپولیسم

Image default
گزیده یادداشت

پوپولیسم چه می کند
“آدم ها دوست دارند حس کنند مهم هستند. همین باعث می شود فریب بخورند.”
پوپولیسم این گونه فریب می دهد و توده ها این گونه فریب می خورند.
پوپولیسم کار دیگری هم می کند:
“تو را ابتدا تشویق و سپس وادار می کند برای فراموش کردن درد و رنج “اینجا و اکنون”، به آینده پناه ببری.”
طبیعتا آینده ای که پوپولیسم برای تو می سازد وجود ندارد.
پوپولیسم کار سومی هم می کند:
بهتر است “همه با هم یک جور فکر کنید.”
توضیح: جمله ی داخل گیومه ی اول از م.کوبیکا، گیومه ی دوم میلان کوندرا و گیومه ی سوم از ژان پل سارتر است.

Related posts

خاستگاه کوردها (11)

بهزاد خوشحالی

چرا شروع مجدد جنبش رهایی بخش در دوران کنونی اهمیت دارد

بهزاد خوشحالی

“جنگ” ديگر شرم آور نيست

بهزاد خوشحالی

هویت‌ها مرزها را می سازند نه مرزها هویت‌ها را

بهزاد خوشحالی

برای سما شاملو

بهزاد خوشحالی

ناهمنوا

بهزاد خوشحالی

نابودی “ماشین انسان خوار” و “انسانیت کش” جمهوری اسلامی” با چه مکانیسم هایی امکان پذیر خواهد بود؟

بهزاد خوشحالی

یادداشت

بهزاد خوشحالی

ملت، ناسیونالیسم، جامعه ی مدنی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید