Image default

چگونه رسانه های اجتماعی بر یک جامعه دموکراتیک تاثیر می گذارند؟ 

چگونه رسانه های اجتماعی بر یک جامعه دموکراتیک تاثیر می گذارند؟
آثار منفی بر روند جامعه ی دمکراتیک
نخست آنکه عمدا در یک گروه قرار نگیرید که هر عضو از آن گروه، از اطلاعات همان گروه حمایت می کند. این موضوع منجر به پلاریزاسیون یا “کمان اطلاعات” می شود. این مساله در ادامه منجر به افراطی تر شدن اعضای گروه در اعتقادات خودشان می شود. همچنین شکاف بین گروه های مختلف را عمیق تر می کند.
دوم: اخبار دروغ، هرچند مخاطبان بیشتری را جذب می کند اما بر جامعه ی دمکراتیک تاثیر نامطلوب می گذارد.
سه: به اشتراک گذاری اخبار و نوشته های نفرت انگیز از دیگر عوامل منفی موثر بر روند دمکراتیزاسیون است.
چهار: تعصب تایید از دیگر عوامل منفی موثر دیگر بر جامعه ی دمکراتیک است.
پنج: جهان رسانه های اجتماعی همچنین به دلیل آنکه تمایل دارد گروه های کوچک و عمیقا قطبی را ایجاد کند که تمایل به باور کردن همه چیز را دارند- حتی اگر واقعی نباشند- می تواند بر جامعه ی دمکراتیک تاثیر منفی بگذارد.
شش: گروهی از دوستان که از آنها به عنوان دوستان ساحلی نام برده می شود نیز می توانند با برجسته سازی برخی اخبار کم اهمیت تر، روند جامعه ی دمکراتیک را با چالش اطلاعاتی روبه رو سازند.
آثار مثبت بر روند جامعه ی دمکراتیک
نخست: رسانه های جمعی به مردم کمک می کنند تا خود را بعنوان بخشی از چیزی بزرگتر مشاهده کنند؛ یعنی “ملت”. دوم: دنیای مجازی به عنوان “واسطه های منافع عمومی” می تواند احساسات ما را به سوی تشکیل واقعیت مشترک هدایت کند.
سه: باورهای اساسی سیاسی ما را می تواند منسجم تر کند.
چهار: جهان مجازی به دلیل آنکه ظرفیت دانشی سازمان ها و اشخاص را نشان می دهد تاثیری مثبت بر شناخت عمیق تر مردم از بازیگران سیاسی و غربالگری آنها در مسیر انتخاب بهینه خواهد داشت.
پنج: رسانه ی اجتماعی با شکستن قالب های سیاسی، افراد و سازمان ها وادار می کند برای راضی نگاه داشتن مخاطبان و اعضای خود، خود را به روزآوری کنند.
پ.ن: دو سوم امریکایی ها اطلاعات و اخبار خود را از جهان مجازی دریافت می کنند.
منبع: بخشی از یک پژوهش دانشگاه “ییل”

سياست اتميزه سازی جامعه، شمشير دولبه‌ی نظام های تماميت‌خواه

بهزاد خوشحالی

گفتاورد “تحريم فعال” و توضيح يک نکته

بهزاد خوشحالی

قیام سمکو

بهزاد خوشحالی

علم بهتر است یا ثروت….

بهزاد خوشحالی

ارتش هم بە روی مردم اسلحە کشیدە است

سرزمينم!

بهزاد خوشحالی

و این گونه خود را فریب می دهیم؟

بهزاد خوشحالی

جهانم بی تو يک “الف” کم دارد سرزمينم

بهزاد خوشحالی

“یارسان” را تنها نگذاریم

بهزاد خوشحالی