کردستان

Image default
گزیده یادداشت

ساده است: برای تجزیه ی کردستان، کسی از ما نپرسید. ما نیز برای تشکیل کشور خود، از کسی اجازه نخواهیم گرفت.
اگر کشور مستقل من با تجزیه ی کشور تو به وجود می آید این مشکل من نیست، مشکل خودت است.
اگر آزادی سرزمین من به معنای از دست رفتن کشور توست این قطعا مشکل خودت است.
یا باید بیندیشی و بپذیری یا باید راه دوم را انتخاب کنی. در هردو حالت، من حق خودم را خواهم گرفت. راه سومی وجود ندارد.
من برای رهایی محکوم به مبارزه هستم….

Related posts

ناسیونالیسم و مارکسیسم – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل_ بخش دوم

روانشناسی شبکه های اجتماعی 

بهزاد خوشحالی

جنبشی از جنس هویت، رهبری از جنس آزادی

چرا ذهنیت ایرانی نمی تواند از حقوق ملیت ها دفاع کند

بهزاد خوشحالی

زۆر جار

بهزاد خوشحالی

سیستم ضدسیستم

نگوییم “راه” ما “بیراهه” است، شاید ما، “بیراهه”ی این “راه” باشیم

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی جمهوری اسلامی و اقدام مدنی(بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید