کنگره ی۱۵ کومه له و ضرورت پاسخ به “انتظارات انباشته”

Image default
گزیده یادداشت

کنگره ی۱۵ کومه له و ضرورت پاسخ به “انتظارات انباشته”
کومه له ی شورشگیر برای پاسخ دادن به انتظارات انباشته ی هواداران و اعضای خود بیش از هر زمان نیازمند “بازآفرینی سازمان” است.
با توجه به تغییرات شتابان بین المللی و منطقه ای، کمترین انتظار از کومه له، گذار از تغییرات قطره چکانی و اتخاذ یک رویکرد جهشی در تئوری، سازمان و اقدام است.
برای حزبی که همواره بر انقلابی بودن خود پای فشرده است اتخاذ استراتژی تحول تدریجی، یک نقصان به شمار می آید.
“در دنیای نوین، غزالان تیزپا بازی را از دایناسورها خواهند برد.”….

Related posts

تغییر کردن شهامت می‌خواهد

بهزاد خوشحالی

برای سعيد عزيز

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

جنبشی از جنس هویت، رهبری از جنس آزادی

بازی بزرگ چین در خاورمیانه- بخش نخست

اروپا و چرایی نگاه امنیتی به برجام

جاش هەر جاشە و خۆفرۆش هەر خۆفرۆش

بهزاد خوشحالی

مذاکره بە لحاظ حقوقی به چند منظور صورت می‌گیرد:

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می‌چینند

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید