کوردستانی بیندیش، ڕۆژهەڵاتی عمل کن

Image default
گزیده یادداشت
کوردستانی بیندیش، ڕۆژهەڵاتی عمل کن
به دو مفهوم گلوبالیزاسیون و گلوکالیزاسیون اگر دقت کنیم گلوبالیزاسیون در ساده ترین تعریف به معنی جهانی شدن همه ی مناسبت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و شبکه ای شدن ارتباطات و اندیشه ها است اما گلوکالیزاسیون که از ترکیب گلوبالیزاسیون و لوکالیزاسیون به وجود آمده است به معنی “جهانی اندیشیدن و بومی عمل کردن” آمده است. این مفهوم نشان می دهد که افزایش روزافزون اهمیت جهان، همزمان با افزایش اهمیت محلی و منطقه ای روی می دهد و جهانی شدن، نه پایان جغرافیا را نشان داده و نه ناهمگونی را کاهش می دهد.
گلوکالیزاسیون در واقع، واکنش عصیانگر تقویت هویت مقاومت در دفاع از تاریخ ، سنت ها و فرهنگ های معتبر محلی است.
در تعریف گلوکالیزاسیون همچنین اشاره شده است از آنجا که سیستم سیاسی مدرن، با هنجار حاکمیت های ملی شکل گرفته است مدیران ملی نقش دروازه بان بین حوزه های ملی و فراملی را بر عهده می گیرند.
****
نخست: کوردستان یک تمامیت یا یک کل منسجم است که کلیه ی اجزای آن اعم از سرزمین، ملت، فرهنگ و زبان، ارتباطی اندامواره (ارگانیک) با یکدیگر دارند. بنابراین هر نگاه به کوردستان، باید به مثابه نگاه به یک کل واحد صورت بگیرد. آنگاه هر اقدامی که انجام بشود، هر حکمی که بیان شود و هر هدفی که طرح شود در چارچوب یک جهان بینی معین و نگرش خاص نسبت به زندگی، همه ی ارزش ها و روش ها را توجیه، شرایط و اقتضائات را ارزیابی و انسجام در کنش ها و واکنش ها را تبیین خواهد کرد.
دوم: تمامیت کوردستان را به عنوان فرض یک جهان در نظر بگیرید که به صرف ارتباط اندامواره، همه ی مناسبت های آن، باید درهم تنیده باشند. بدیهی است که این گونه نیست و دستکم در دوران جدید، “ڕۆژهەڵات”، قربانی مناسبت های بخش های دیگر کوردستان اعم از حزب و حکومت محلی با اشغالگران این بخش از کوردستان بوده است.
سوم: منابع و نیروی انسانی این بخش از کوردستان یعنی “ڕۆژهەڵات”، تقریبا همیشه به لحاظ نهادینه شدن اندیشه ی کوردستان به مثابه یک کل منسجم در ذهن انسان ڕۆژهەڵاتی، در خدمت باشوور، باکوور و اخیرا روژئاوا قرار گرفته است؛ موضوعی که مابه ازای آن، هرگز سنگینی وزنه را به توازن و تعادل، نزدیک هم نکرده است.
چهارم: پافشاری بر “ڕۆژهەڵات” و اینکه “باشوور محوری” و “باکوور محوری”، نباید این بخش از کوردستان را به یک حاشیه از متن تبدیل کند سبب اصلی تاکید بر این مساله است.
****
نگاه به کوردستان از منظر گلوکالیزاسیون می گوید: “کوردستانی بیندیش، ڕۆژهەڵاتی عمل کن.”

Related posts

پسا ملت سازی و پایان “راهزن های ثابت” در خاورمیانه

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

در رویارویی با سخت کیشی ایدئولوژیک، از چه مکانیسم هایی باید استفاده کرد؟

بهزاد خوشحالی

کبودوند

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی و سياست(توطئه) کردی کردن جنگ در کردستان

بهزاد خوشحالی

ایران، غولی با سر گِلی؟

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش یازدهم)

بهزاد خوشحالی

چالش‌های فراروی ايران

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

دیدگاه خود را بنویسید