Category : فارسی

دیدگاه فارسی گزیده یادداشت

آیا “تله توسیدید” جدیدی در راه است

بهزاد خوشحالی
“ایران-ترکیه-سوریه” و کردستان؛ آیا “تله توسیدید” جدیدی در راه است “تله ی توسیدید” استعاره‌ای از مورخ يوناني درباره ی خطرات یک قدرتِ در حال ظهور...
فارسی گزیده یادداشت

دیپلماسی و قدرت، با یکدیگر پیوند خورده‌اند

بهزاد خوشحالی
هنری کیسینجر می گوید: استفاده از قوای نظامی بخشی از فرآیند دیپلماسی است. دیپلماسی و قدرت، دو کُنش مجزا نیستند؛ آن‌ها با یکدیگر پیوند خورده‌اند....