ارتش هم بە روی مردم اسلحە کشیدە است

January 18, 2023 One Min Read
127 Views