Image default

درباره همبستگی منفی دلبستگی شدید به گروه ملی با وابستگی به کشورایران

درباره همبستگی منفی دلبستگی شدید به گروه ملی با وابستگی به کشورایران

جدایی طلبی سلبی ملت کورد در ایران، پیامد اجتناب ناپذیر پیگیری سیاست هایی است که امکان شکوفایی هویت ملی کوردها را به سود بسته بندی برساخته ایرانی سلب نموده است. تقویت وفاداری به بسته بندی ایرانی از طریق سیاست های همگن سازی و یکسان سازی با هدف کاهش یا از میان بردن دلبستگی های ملی کوردستانی، و تعریف این دلبستگی های به عنوان امر خرد در برابر وفاداری به کشور به مثابه امر کل، از طریق سیاست های عمومی آموزش، رسانه، و تبلیغات، نه تنها نتوانست خاص گرایی کوردها را کاهش دهد بلکه حتی به آستانه ارزش های ملی مشترک و احساس هویت ملی مشترک نیز دست پیدا نکرد و پروژه یکپارچگی انسانی در ایران نه تنها توفیق نیافت بلکه امروز به روشنی می بینیم تورک ها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها و کاسپین ها، این وضعیت را پس زده اند.
جهان مرکزی ایرانی، در حال از بین رفتن است و به نظر می رسد شواهد اتحاد جماهیر شوروی سابق که جمهوری های آن با وجود آنکه حتی به درجاتی از خودمختاری ارضی و و اغلب زبانی نیز رسیده بودند اما در نهایت برای به چالش کشیدن و نابودی حکومت چند قومی موجود برخاستند در ایران نیز تکرار خواهد شد.
بدیهی است که بن بست سیاست های چند فرهنگی که تنوع زبانی، فرهنگی، و مذهبی بیشتری را در حوزه عمومی امکانپذیر می سازد و در چارچوب قانون اساسی تعریف نشده است در کنار توسعه نامتوازن و عدم رعایت اصل برخورداری ملت ها، جدایی طلبی را به پیامد اجتناب ناپذیر دنبال کردن این سیاست ها تبدیل کرده است.
دلبستگی به خود -خود به معنای ملت ها- اکنون بیش از هر زمان، از دلبستگی به کشور ایران بزرگتر شده است، عشق به گروه ملی خود از عشق به بسته بندی ایران، فراتر و فرهنگ پذیری ایران-ساخته به صورت معناداری در حال سقوط است. روند تمایل به ذوب شدن متوقف شده است و گرو ه های ملی، با گرایش به وابستگی به خود، دیدگاه های میهن پرستانه نسبت به کشور را از دست داده اند.
حتی برای کسانی از ملت ها که هنوز باورهایی به حفظ این بسته بندی سیاسی دارند “بستگی به این دارد که” هر روز شرایط بزرگتری را طرح می کند.
مهمترین های این بستگی دارد عبارتند از: نحوه عملکرد بر اساس معیار دمکراسی، دستاوردهای اقتصادی در آینده، سیستم تامین اجتماعی و رفاه، و درجه مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها.
برای کوردها که به لحاظ تاریخی بیش از دیگر ملت ها سرکوب شده اند قطعا وابستگی شدید به گروه ملی با دلبستگی به کشور ایران، همبستگی منفی دارد و این روند هم به صورت نظری و هم با مراجعه به شواهد میدانی، قابل درک تر می نماید.

نابودی جمهوری اسلامی با چه مکانیسم هایی امکان پذیر خواهد شد؟

بهزاد خوشحالی

“پێویستی کتێبی سەرەتایی زمانی کوردی بۆ ڕۆژهەڵات” – ضرورت چاپ و توزيع کتاب آموزش زبان کردی برای نوآموزان کردستان (ايران)

بهزاد خوشحالی

گویا همه‌ی ملت‌ها یک دیوانگی به تاریخ بدهکارند

بهزاد خوشحالی

توافقنامه‌ی “دمکرات” و “کومله”، به سوی ایجاد یک فضای خلاق

بهزاد خوشحالی

گفتمان ایرانشهری، کلان روایت مردە

دكترين اوباما، سه محور، 8هدف، چند نكته

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (7)

جمهوری اسلامی یک حکومت “سخت” است نه یک حکومت “قدرتمند”

بهزاد خوشحالی

تەنیا یەک ڕێگە ماوە…

بهزاد خوشحالی