درباره همبستگی منفی دلبستگی شدید به گروه ملی با وابستگی به کشورایران

Image default
دیدگاه گزیده یادداشت

درباره همبستگی منفی دلبستگی شدید به گروه ملی با وابستگی به کشورایران

جدایی طلبی سلبی ملت کورد در ایران، پیامد اجتناب ناپذیر پیگیری سیاست هایی است که امکان شکوفایی هویت ملی کوردها را به سود بسته بندی برساخته ایرانی سلب نموده است. تقویت وفاداری به بسته بندی ایرانی از طریق سیاست های همگن سازی و یکسان سازی با هدف کاهش یا از میان بردن دلبستگی های ملی کوردستانی، و تعریف این دلبستگی های به عنوان امر خرد در برابر وفاداری به کشور به مثابه امر کل، از طریق سیاست های عمومی آموزش، رسانه، و تبلیغات، نه تنها نتوانست خاص گرایی کوردها را کاهش دهد بلکه حتی به آستانه ارزش های ملی مشترک و احساس هویت ملی مشترک نیز دست پیدا نکرد و پروژه یکپارچگی انسانی در ایران نه تنها توفیق نیافت بلکه امروز به روشنی می بینیم تورک ها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها و کاسپین ها، این وضعیت را پس زده اند.
جهان مرکزی ایرانی، در حال از بین رفتن است و به نظر می رسد شواهد اتحاد جماهیر شوروی سابق که جمهوری های آن با وجود آنکه حتی به درجاتی از خودمختاری ارضی و و اغلب زبانی نیز رسیده بودند اما در نهایت برای به چالش کشیدن و نابودی حکومت چند قومی موجود برخاستند در ایران نیز تکرار خواهد شد.
بدیهی است که بن بست سیاست های چند فرهنگی که تنوع زبانی، فرهنگی، و مذهبی بیشتری را در حوزه عمومی امکانپذیر می سازد و در چارچوب قانون اساسی تعریف نشده است در کنار توسعه نامتوازن و عدم رعایت اصل برخورداری ملت ها، جدایی طلبی را به پیامد اجتناب ناپذیر دنبال کردن این سیاست ها تبدیل کرده است.
دلبستگی به خود -خود به معنای ملت ها- اکنون بیش از هر زمان، از دلبستگی به کشور ایران بزرگتر شده است، عشق به گروه ملی خود از عشق به بسته بندی ایران، فراتر و فرهنگ پذیری ایران-ساخته به صورت معناداری در حال سقوط است. روند تمایل به ذوب شدن متوقف شده است و گرو ه های ملی، با گرایش به وابستگی به خود، دیدگاه های میهن پرستانه نسبت به کشور را از دست داده اند.
حتی برای کسانی از ملت ها که هنوز باورهایی به حفظ این بسته بندی سیاسی دارند “بستگی به این دارد که” هر روز شرایط بزرگتری را طرح می کند.
مهمترین های این بستگی دارد عبارتند از: نحوه عملکرد بر اساس معیار دمکراسی، دستاوردهای اقتصادی در آینده، سیستم تامین اجتماعی و رفاه، و درجه مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها.
برای کوردها که به لحاظ تاریخی بیش از دیگر ملت ها سرکوب شده اند قطعا وابستگی شدید به گروه ملی با دلبستگی به کشور ایران، همبستگی منفی دارد و این روند هم به صورت نظری و هم با مراجعه به شواهد میدانی، قابل درک تر می نماید.

Related posts

آيا بازی برد-برد ممکن است

بهزاد خوشحالی

درآمدی بر سروری ملی

بازی بزرگ چین در خاورمیانه- بخش دوم

لورها و کوردها، دو روی یک سکه

بەراوردێک نێوان دەروونناسی شارمەندی نەتەوەیی و شارۆمەندی جیهان شوناس

تنها قطعه ای از رویاهای “من” و “ما” در حال تحقق است

بهزاد خوشحالی

در رویارویی با سخت کیشی ایدئولوژیک، از چه مکانیسم هایی باید استفاده کرد؟

بهزاد خوشحالی

خونسرد باش، زمان صورت همان سمفونی توفنده را به خود گرفته است که….

بهزاد خوشحالی

پ.ک.ک و پارتی، دام ها و سرشکست ها

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید