Image default

ما باید قوانین خود را بسازیم

فقط “تحریم” کافی نیست، “ما” باید قوانین خود را بسازیم
فقط “تحریم”، شکستن، سرپیچی یا نادیده انگاشتن قوانینی که برای ما وضع کرده اند کافی نیست. ما باید آن قدر قوی باشیم که قوانین خود را بسازیم.
قوی بودن در اینجا از جنس سخت افزاری نیست. در دنیای امروز برای قوی بودن بیش از آنکه نیاز به توپ و تانک داشته باشیم نیازمند عقل هستیم.
“قوی بودن” و “قانون” خودمان را می توان با “عقل جمعی” به دست آورد.
ما باید قوانین خود را بسازیم….

روژهه لات کردستان، نمونه ی تبدیل یک تهدید به فرصت

بهزاد خوشحالی

درباره ماهیت ناسیونالیسم: ارزیابی نوشته ها ی ارنست گلنر در مورد ناسیونالیسم

بهزاد خوشحالی