Image default

ناوچەگەرا و ناوچەگەرایی 

“ناوچەگەرا” و “ناوچەگەرایی”
یک: فرد “ناوچەگەرا” از نظر شناختی، دچار خطایی بنیادین است؛ او اجازه نمی دهد محتوای دانش و آگاهی های جدید با محتوای دانش و آگاهی های پیشین وی درگیر شوند و در تعامل باشند.
دو: “ناوچەگەرا” اطلاعات رسیده از جهان خارج را بازسازی و تفسیر و تعبیر مجدد می کند تا آن را با چارچوب درونی خود منطبق گرداند.
سه: “ناوچەگەرا” خودمحورانه به خلق یک مفهوم خودساخته در ارتباط با محیط جغرافیایی خود می پردازد. چهار: “ناوچەگەرا” حاضر نیست خارج از محیط جغرافیایی خود چیز دیگری را در نظر بگیرد؛ او به تدریج در اعمال متحجّرانه و انعطاف ناپذیر، محصور می شود. پنج: ایجاد احساس خشم نسبت به دیگران، فرد “ناوچەگەرا” را از نظر سلامت روانی، دچار اختلال می کند. شش: از نگاه روانشناسی سازه های شخصی،”ناوچەگەرا” تصور می‌كند سازه شخصی‌اش عین حقیقت است، و نمی‌داند كه عینكی بر چشم دارد كه حقیقت را تحریف می‌كند، و آن را متناسب با سازه شخصی و الگوهای ذهنی خود می‌سازد، و مساله زمانی دشوارتر می‌شود كه “ناوچەگەرا”، با زور یا بازی، از دیگران بخواهد كه حقیقت را آن‌طور كه او درك می‌كند درك كنند؛ یعنی خطاهای شناختی ناشی از سازه‌های خود را عین حقیقت بپندارد و دیگران را نیز مجبور كند تا مثل او فكر كنند و به دنیا بنگرند. هفت: “ناوچەگەرایی” می تواند ناشی از فروریختن درهم شکستن باورهای عمیق باشد که به علت اضطراب، بازتولید و تشدید هم می شود. هشت: “ناوچەگەرایی” تلاش خود را مضاعف‌کردن در مسیر یک هدف انحرافی است وقتی هدف را فراموش کرده‌اید. منبع:
-روانشناسی سازه های شخصی
-روانشناسی اجتماعی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش نهم)

بهزاد خوشحالی

بالاترین نرخ بیکاری کشور

بهزاد خوشحالی

به جمهوری اسلامی بفهمانيم نمی‌تواند با تازيانه زدن بر دريا، تلاطم آن را خاموش کند

بهزاد خوشحالی

خیانت به عنوان یک تهدید قدرتمند در میان ما باقی خواهد ماند

چرا آنها را جاش نمی دانم؟ آنها بردگان روانی هستند

حلقه ی چاپلوسان، تصمیم بالهوسانه، سازمان غیر رسمی

بهزاد خوشحالی

روانشناسی شبکه های اجتماعی 

بهزاد خوشحالی

وڵامی ستراتژیک بۆ هەڕەشەی ستراتژیک

دەڵقەک و سیاسەت

دیدگاه خود را بنویسید