Browse Category

بژاردە باس

209 Articles
Behzad

امروز به پايان مي رسد

May 4, 2011

امروز به پايان مي رسد از فردا برايم چيزي نگو من نمي گويم فردا رزو ديگري است فقط مي گويم تو روز ديگري هستي تو فردايي همان که بايد به خاطرش زنده...

Behzad

برای مادران، رفتن همیشه زود است

April 25, 2011

تقديم به تمام مادران جهان به خلسه ای آرام فرورفته، گویی سرانجام احساس می کند وجودش اکنون مهياي سفر شده است *** وجودش انباشته از دردهای دیگران بود ، اضطرابی آگاهانه بر...

Behzad

بهتر نیست در ایامی که …

April 10, 2011

بهتر نیست در ایامی که پرچم فراموشخانه های “علیه تروریسم” را به دستمان می دهند تا به جای “دفاع مشروع” ، بر سر این و آن بکوبیم، خود ابتدا “تروریسم...

Behzad

قدرت آن قدر پلید است

April 4, 2011

قدرت آن قدر پلید است که هرکسی را_هرکسی را_ ممکن است ببلعد اما چون سرشت آن از طمع است به مانند ط و م و ع توخالی...

Behzad

به جای آنکه دوست داشته باشیم

March 25, 2011

به جای آنکه دوست داشته باشیم، اسیر می کنیم. ما خودم اسیر هزار ویک زنجیر دیگر هستم، چرا می خواهیم یکدیگر را (با هر نامی) اسیر کنیم ؟؟؟! و…کمترین انتظار من این است: به...

Behzad

عمری مسخرگی کردم

February 11, 2011

…عمری مسخرگی کردم تا مردم را با حقیقت آشتی دهم اما آنها فقط خندیدند(چاپلین) …و در این نیسستستان ناهست و نبودباش، من و از جمع انگشتان دست، ” اندکی ما”...

Behzad

نورباران مرگتان باد

February 11, 2011

چه پرطمطراق می نوازید دهل، چه رسوا می بارانید نور، چه شرم آور می پاشید رنگ، شکوه مرگ سالگی تان را، شکوه مرگ و زندان و شکنجه، عذاب و اسارت و اعتیاد، فقر و فحشا و...

Behzad

آزادگی

June 5, 2009

از فراز نیکروز کوهستان، شبانگاهان، افروخته نگاهی و، قامت نورباران شهر،…، سرگردان، در جستجوی روایت انتظار، به دنبال واژه گانی برای بیان ناگفته ها،…، اندکی...